topPhoto
FOTO: FB FC Baník HN

Rekonštrukcia štadióna v Prievidzi? Podľa mesta áno, ale...

PARTIZÁNSKE, 01.09.2015 |
Aj štadión v Prievidzi bol zaradený do Projektu Ligové futbalové štadióny Slovenského futbalového zväzu, v rámci ktorého má byť zrekonštruovaných 21 futbalových stánkov na Slovensku. Minulotýždňové mestské zastupiteľstvo malo dať odpovede na to, kedy a či vôbec sa s prácami začne aj v Prievidzi.
 
Výsledok je však rozpačitý. Portál ligy.sk vám preto prináša stanoviská, ktoré sme obdržali tak od mesta Prievidza, ako aj od klubu FB FC Baník HN Prievidza & Handlová, aby ste si mohli vytvoriť vlastný názor.
 

Projektový manažér SFZ: Štúdia spĺňa požiadavky

Spracovaná štúdia štadióna v Prievidzi bola rozdelená na dve etapy. V prvej je štadión II. kategórie podľa smernice UEFA, v druhej, ktorá je víziou, štadión III. kategórie podľa rovnakej smernice.
 
Prvá etapa, štadión II. kategórie podľa smernice UEFA, zahŕňa:
 • osadenie turniketov do vstupných priestorov areálu
 • rekonštrukcia exteriérových častí existujúcej krytej tribúny na sedenie vrátane výmeny sedačiek
 • rekonštrukcia interiérových priestorov krytej tribúny na sedenie pre potreby štadióna III. kategórie
 • odstránenie tribún na státie
 • výstavba nových krytých tribún na sedenie v severovýchodnej a juhozápadnej časti
 • areálu
 • vybavenie nových tribún WC, bufetmi a miestami prvej pomoci pre divákov formou
 • kontajnerov
 • oplotenie hracej plochy
 • vytvorenie parkovacej plochy v severovýchodnej časti areálu
 • vytvorenie spevnených plôch pre divákov
 • vytvorenie štrkovej plochy pod novými tribúnami a na mieste tribún na státie
 • rekonštrukcia a doplnenie vlajkových stožiarov
 • výmena striedačiek
 • doplnenie druhej svetelnej tabule
 
Druhá etapa, ktorá je výhľadová a charakterizuje ďalšie nutné kroky pre dosiahnutie štadióna III. kategórie podľa smernice UEFA, zahŕňa: 
 • posunutie hracej plochy smerom k hlavnej tribúne
 • dostavba nových krytých tribún na sedenie v severovýchodnej a juhozápadnej časti areálu
 • výstavba novej krytej tribúny na sedenie v juhovýchodnej časti areálu
 • výstavba nových tribún na sedenie pod hlavnou tribúnou na mieste bývalých tribún na státie
 • vybavenie nových tribún WC, bufetom a miestom prvej pomoci pre divákov formou kontajnerov
 • vytvorenie parkovacej plochy v juhozápadnej časti areálu
 • vytvorenie štrkových plôch pod novými tribúnami a v ostatných potrebných častiach areálu
 • rekonštrukcia osvetlenia hracej plochy
 • rekonštrukcia všetkých ostatných objektov v areáli
 • rekonštrukcia oplotenia areálu
 • inštalácia obslužných el. technológií
 
"Štúdia rekonštrukcie štadióna v Prievidzi, ktorej konečnú verziu sme po zapracovaní pripomienok obdržali dňa 29. júla 2015, spĺňa požiadavky na plnenie podmienok smernice UEFA pre infraštruktúru štadiónov z roku 2010 pre štadióny kategórie III. Zároveň uvádzame, že už po realizácii prvej etapy by štadión spĺňal požiadavky predmetnej smernice pre štadióny kategórie II, ako aj smernice SFZ infraštruktúra štadiónov 2018," reagoval, ako uvádza facebooková stránka klubu, na vypracované štúdie projektový manažér SFZ Peter Dedík.
 

Stanovisko mesta Prievidza
Prievidzskí poslanci rekonštrukciu futbalového štadióna neodmietli

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili zámer pripraviť rekonštrukciu futbalového štadióna tak, aby ju realizovala spoločnosť Technické služby mesta Prievidza.
 
Uznesením vlády SR z februára 2013 bola schválená v rámci projektu financovania rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov aj účelovo viazaná dotácia vo výške 750 tisíc eur pre rekonštrukciu futbalového štadióna v Prievidzi. 
 
Z dotácie len nové tribúny a lavičky
 
Po komunikácii so Slovenským futbalovým zväzom (ďalej len SFZ) bolo upresnené, že dotácia 750 tisíc eur nemôže byť použitá podľa potrieb a priorít mestského športoviska, pretože je výlučne viazaná na výstavbu nových tribún a dodávku sedačiek. Čerpanie týchto prostriedkov je tiež podmienené spolufinancovaním z prostriedkov samosprávy alebo futbalového klubu vo výške 500 tisíc eur. 
 
Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Prievidzi v utorok 25. augusta 2015 boli poslanci informovaní o štúdii k projektu Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi. Vypracovanie štúdie si mesto objednalo s cieľom identifikovať celkové finančné náklady, ktoré by vyžadovalo splnenie infraštruktúrnych podmienok smernice UEFA pre štadióny II. kategórie. Vláda SR vo svojom schválenom uznesení určila takúto kategóriu pre Prievidzu.
 
Obnova osvetlenia až v 2. etape 
 
Po predložení materiálu upozornili na nedostatky odborní zamestnanci mestského úradu a zamestnanci správcu štadióna. Námietky a pripomienky smerovali k riešeniu parkovania, osvetlenia, bezkolíznemu riešeniu vstupu, či chýbajúcim položkám rekonštrukcie existujúcej tribúny. Na základe týchto pripomienok nebolo objektívne možné určiť celkový rozsah nákladov na rekonštrukciu štadióna pre II. kategóriu UEFA.
 
Hlavnou podmienkou poskytnutia dotácie, podľa zmluvy medzi SFZ a ministerstvom školstva, je práve výstavba štadiónov pre kategórie UEFA. Poslancom bol predložený projekt, ktorý nezahŕňal v II. kategórii rekonštrukciu umelého osvetlenia, bez ktorej štadión nemôže spĺňať požadované kritériá UEFA.  Podľa stanoviska by síce projekt po prvej etape spĺňal požiadavky SFZ, no poslanci upozornili aj na to, že len chýbajúca rekonštrukcia osvetlenia vo výške ďalších 450 tisíc eur bez DPH nespĺňa požiadavky žiadnej z kategórií podľa smernice UEFA. 
 
Viacerí poslanci deklarovali nespokojnosť s účelovým viazaním dotácie od SFZ na nákup nových tribún a dodávku sedačiek. Zdôraznili, že by oveľa viac uvítali možnosť investovať ich do zjavných problémov súčasnej infraštruktúry športoviska. Napríklad do zatekajúcej strechy, alebo obnovy hlavnej tribúny.
 
Rekonštruovať chcel futbalový klub 
 
Súčasťou prerokovania tohto bodu zasadnutia zastupiteľstva bola aj prezentácia návrhu spolupráce s FC Baník HN Prievidza & Handlová. Futbalový klub deklaroval záujem rekonštrukciu realizovať z úveru vo výške 500 tisíc eur s tým, že by štadión spravoval a prijímal od mesta Prievidza pravidelné príspevky po dobu 10 rokov. 
 
Z diskusie vyplynulo viacero otvorených otázok k rizikám pri takejto spolupráce, napríklad či futbalový klub plánoval za svoj úver ručiť majetkom mesta a či je to vôbec legislatívne možné. 
 
Rekonštrukcia ostáva v rukách mesta
 
Poslanci po viac ako hodinovej diskusii schválili nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov návrh zástupcu primátorky Ľuboša Maxinu (Sieť). Jeho podstatou bolo ponechanie správy štadióna aj naďalej v rukách mesta, keďže by ho aj naďalej spravovala mestská spoločnosť TSMPD. Podľa uznesenia Prievidza projekt neodmieta, ale má záujem aby dotáciu prijala mestská spoločnosť TSMPD, ktorá bude ďalej rokovať o podmienkach so SFZ. Tento návrh nepodporili len štyria poslanci za SMER-SD.
 
Mesto Prievidza neodmietlo dotáciu Vlády SR ako takú, ale nepovažuje za vhodné dopĺňať miesta na sedenie. Povedané inak futbalový štadión by dostal tribúnu a sedadlá, no nie peniaze vo výške 750 tisíc eur bez DPH. Jedno sedadlo na takto vybudovanej tribúne by vyšlo na 517 eur s DPH, čo sa zdá ako neprimeraná suma. Konateľovi Technických služieb mesta Prievidza preto uložili poslanci zabezpečiť prípravu doplnenia podkladov k rekonštrukcii s dôrazom na miestne podmienky a potreby mesta Prievidza. 
 
Záujmom poslancov je, aby TSMPD rokovali o podmienkach účasti v projekte so SFZ s cieľom prehodnotiť účelové viazanie dotácie na výstavbu nových tribún a dodávku sedačiek, ktoré pre Prievidzu nie sú prioritou a presadiť možnosť využitia dotácie podľa potrieb futbalového štadióna.
 
Svoj poslanecký návrh predložil aj Richard Takáč (SMER-SD). Jeho podstatou nebolo ponechanie správy štadióna v rukách mesta, ale práve naopak jeho správu odovzdať do cudzích rúk. Otázku financovania navrhoval riešiť až neskôr, potom čo Prievidza záväzne schváli účasť na projekte, bez ohľadu na celkovú výšku nákladov. Tento návrh podporili len štyria poslanci mestského zastupiteľstva.
 
 

Stanovisko prezidenta klubu FC Baník Roberta Šuníka k priebehu mestského zastupiteľsva

V Prievidzi sa uskutočnilo mestské zastupiteľstvo, ktoré malo byť vyvrcholením dva a polročnej spoločnej práce, mojej a vedenia mesta Prievidza. Po jeho skončení mám na to dva uhly pohľadu:
 
Prvý
 
Je obrovské sklamanie, nie z výsledku ale z priebehu a z celkovej prezentácie danej problematiky. Po dva a pol roku mojej práce, ktorú som koordinoval a konzultoval s vedením mesta, kde som použil nielen svoje peniaze, nielen svoj voľný čas ale aj pracovný čas a kontakty, som na rokovanie zastupiteľstva ani nebol prizvaný. Pýtate sa prečo? Neviem. Pozitívom je, že keď už som sa tam objavil, tak mi pani primátorka umožnila vystúpiť. Ale poďme k faktom. 
 
V dôvodovej správe odbor výstavby upozornil na nasledovné nedostatky: 
a) Bezkolízne riešenie vstupu osôb (návštevníkov) a vjazd motorových vozidiel do areálu 
- už dnes ľudia na štadión chodia a autá rovnako. Z vypracovanej štúdie HD, s.r.o. sú naznačené línie pohybu osôb. V tejto úrovni projektu (štúdie) sa to nerieši.
 
b) Doplniť obnovu trávnika s odvodnením terénu a zavlažovaním, alternatívne odvodnením terénu a umelou trávou. Pre 1. ligu je potrebné riešiť vyhrievanie trávnika 
- toto všetko tam ale je. Umelou trávou pre prvú ligu vyhrievanie trávnika pre požadovanú kategóriu štadióna nie je potrebné.
 
c) Doplniť rekonštrukciu osvetlenia (súčasné osvetlenie nevyhovuje žiadnej kategórii štadióna) 
– pre štadión II. kategórie pre 2. ligu osvetlenie nie je potrebné, je riešené až v druhej etape výstavby, a teda štadión 1. ligy.
 
d) Doplniť generálnu opravu strechy existujúcej tribúny 
– toto nebolo predmetom objednávky pre projektanta. Ak je potrebná generálna oprava strechy existujúcej tribúny, tak jej stav je rovnaký už päť rokov, a teda správca to mal riešiť.
 
e) Doplniť riešenie statickej dopravy (návrh 600 parkovacích miest v pešej dostupnosti do 15 minút od štadióna) 
– bol vyriešený dostupnými parkoviskami pri Lidli, Baumaxe, Hypernove, Titanicu, Tescu a priľahlými ulicami.
 
Z uvedeného vyplýva, že štúdia nedostatky nemala. Bola pripravená tak, aby štadión splnil kategóriu II. pre účinkovanie v druhej najvyššej súťaži, a to už v prvej etape, o čom je aj potvrdenie zo strany SFZ.
 
Druhý
 
Prekvapila ma nielen opakovaná argumentácia viceprimátora, že štadión nesplní II. kategóriu pre našu 2. ligu, ktorý na to nemal žiaden doklad, a pritom ja som držal potvrdenie zo strany SFZ, ale aj niektorých poslancov, ktorí neustále spochybňovali cenu za tribúny, sedačky a podobne. My sme však túto cenu neurčovali. Nie mesto, ale futbalový klub dokázal presadiť Prievidzu medzi 21 miest, ktoré boli Vládou SR schválené pre rekonštrukciu štadiónu.
 
My v spolupráci s projektantom a pracovníkmi SFZ sme pripravili štúdiu tak, aby za peniaze SFZ bolo zrekonštruovaných 2000 sedačiek na starej tribúne a čiastočne s tým súvisiaca infraštruktúra a ešte sme umiestnili dve menšie tribúny za brány. Toto všetko v podstate pre mesto zadarmo. Ani nie 10% zo spoluúčasti, a teda z 500 tisíc eur, teda cca 50 tisíc eur by išlo na osadenie dodaných tribún. V spolupráci s projektantom sme nad rámec objednávky spracovali v štúdii aj etapu II. Po jej realizácií by štadión spĺňal podmienky pre prvú najvyššiu slovenskú súťaž. Celý projekt aj naša snaha viedla k tomu, aby sme v meste Prievidza, okrese a regióne mali v budúcnosti jeden pekný, nielen futbalový stánok. 
 
Nakoľko vedenie mesta Prievidza deklarovalo, že nemá finančné prostriedky a ani ochotu vziať si úver 500 tisíc eur na tento účel, po dohode sme mu ako futbalový klub ponúkli alternatívu. Tou by bolo, že FC Baník Horná Nitra, s.r.o. by si vzal úver 500 tisír eur po dobu 10 rokov za účelom rekonštrukcie štadióna a mesto Prievidza by nám na túto dobu za rovnakých podmienok ako majú dnes Technické služby mesta Prievidza (ďalej TSMPD)dalo objekt štadiónu do správy (nájmu), a suma ktorú dnes TSMPD od mesta dostáva by bola mesačne navýšená o cca 5 tisíc eur. Tým by sa celková investícia do štadiónu, a teda majetku mesta, zvýšila na cca 1,6 milióna eur s DPH.
 
Čo by tým mesto získalo? Nemuselo by si brať úver, ktorý nechce, a tým by si nezvýšilo jeho úverové zaťaženie. Úroky by splácal klub (mesto by teda ušetrilo), celková investícia by bola navýšená o DPH a po uplynutí doby správy (nájmu), ak by mesto prejavilo záujem, bol by majetok za 1 euro prevedený. Je jasné, že v spolupráci s pracovníkmi mesta, banky a FC Baník Horná Nitra by sa musel nájsť vhodný spôsob pre všetkých za ručenie a zmluvné vzťahy by sa museli upraviť tak, aby boli vylúčené tzv. politické riziká a podmienky by boli výhodné pre mesto, banku a FC Baník HN.
 
V tomto bode si treba uvedomiť, že dnes v FC Baníku HN pôsobí 453 aktívnych športovcov, že rôznym spôsobom zamestnávame 70 ľudí, na zápasy chodí cca 700 divákov, na činnosť nám v súčasnosti prispieva 35 spoločností prevažne z nášho regiónu. Ročne zabezpečujeme na športovú činnosť 220 tisíc eur, z čoho je 140 tisíc eur na mládež. Mesto Prievidza nám prispieva sumou 20 tisíc eur. Z vyššie uvedeného je jasné, že nad toto všetko sme dokázali úspešne priviesť na rekonštrukciu mestského majetku, športoviska, dotáciu zo štátu vo výške 750 tisíc eur. Je v meste, regióne ešte jeden takýto klub?
 
Záver
 
To, že som nebol oficiálne pozvaný na rokovanie, a to ako celé mestské zastupiteľstvo prebiehalo, nielen že úplne zneistilo vedenie klubu a partnerov, ktorí klub podporujú, ale aj ohrozilo budúcnosť futbalu v Prievidzi. Pre objektívnosť treba ale dodať, že mi pani primátorka umožnila vystúpiť pred poslancami a odprezentovať moje argumenty pred mestským zastupiteľstvom, za čo jej ešte raz ďakujem.
 
Pozitívom zastupiteľstva bolo, že mesto ústami viceprimátora jasne deklarovalo potrebu generálnej opravy strechy a osvetlenia, ktorú chce cez TSMPD zrealizovať v rámci rekonštrukcie štadióna, nakoľko pán viceprimátor tvrdí, že len tak bude spĺňať II. kategóriu UEFA smernice. Úprimne som za to rád, len sa budem pýtať: Kedy? Za koľko? A dokedy?
 
Bude mi ľúto, ak prídeme o dotáciu 750 tisíc eur prostredníctvom ktorej sme mohli mať zadarmo sedačky na hlavnej tribúne a za zhruba 50 tisíc eur použitej spoluúčasti zväčšenú kapacitu štadióna o 1192 miest, menšími tribúnami za oboma bránami.
 
Keďže ešte nie je zverejnená zápisnica, nepoznáme uznesenie, tak nie je nikomu v tomto momente jasné, aký bude mať dopad na futbalovú budúcnosť práve zamietnutie tohto projektu a s ním spojenej dotácie. Všetci futbaluchtiví musíme veriť, že hlasovanie zastupiteľstva, povedané futbalovou terminológiou, nebolo len odkopnutie presnej prihrávky FC Baníka HN do autu. Verím, že všetci v klube, naši partneri, sponzori, či fanúšikovia, nás napriek tomuto zakolísaniu budú naďalej podporovať v našej práci smerujúcej k naplneniu vízií pre futbal.
Autor: marp, Zdroj: ligy.sk, futbalsfz

Súvisiaci obsah

 • 19.08.2019
  Dijon získal senegalského brankára Gomisa
  Senegalský brankár Alfred Gomis sa stal novou posilou francúzskeho prvoligistu z Dijonu. Do klubu prišiel za odstupné milión eur z talianskeho celku SPAL. Dvadsaťpäťročný Gomis pomohol v júli Senegalu k postupu do finále Afrického pohára národov. Informovala o tom agentúra AFP. (TASR)
 • 02.07.2019
  Záchranári našli telo nezvestnej Ismailiovej
  Záchranári našli v utorok telo nezvestnej švajčiarskej futbalovej reprezentantky Florijany Ismailiovej. "Telo objavili pomocou špeciálneho prístroja v jazere Como v hĺbke viac ako 200 metrov. Potápači ho následne vytiahli," citovala agentúra DPA vyhlásenie talianskych požiarnikov.

  Kapitánka majstrovského Young Boys Bern si prenajala spolu s priateľkou v sobotu loď. Stredopoliarka z nej neskôr skočila do vody a viac sa nevynorila. Dvadsaťštyriročná Ismailiová hrala v Berne od roku 2011. V januári 2014 odohrala prvé z celkovo 33 reprezentačných stretnutí. (TASR)
 • 02.07.2019
  EL: St. Joseph's postúpil cez Prištinu z predkvalifikácie
  Futbalisti gibraltárskeho klubu St. Joseph's postúpili do prvého predkola Európskej ligy. V utorňajšej odvete predkvalifikácie si doma poradili s kosovskou Prištinou 2:0 a po remíze 1:1 v prvom dueli sa už môžu tešiť na súboje so škótskym Glasgowom Rangers.

  Predkvalifikácia EL - odveta: St. Joseph's - Priština 2:0 (0:0), Góly: 74. Villar, 80. Juanfri, ČK: 90.+3 Rojas - 48. Bekteshi, 48. Dallku, /prvý zápas 1:1, postúpil St. Joseph's/ (TASR)
 • 06.06.2019
  Príprava: Grécka dvadsaťjednotka zdolala Gruzínsko
  Gruzínski futbaloví reprezentanti do 21 rokov prehrali vo štvrtkovom prípravnom stretnutí s gréckymi rovesníkmi 0:3. Mladí Gruzínci sú jeden zo súperov slovenskej dvadsaťjednotky v 2. skupine kvalifikácie ME 2021 tejto vekovej kategórie. (TASR)
 • 06.06.2019
  Príprava: Prehra USA, obrat Mexika proti Venezuele
  Futbalisti USA prehrali v noci na štvrtok v prípravnom zápase s Jamajkou 0:1. Mexiko si poradilo s Venezuelou 3:1. Paraguaj remizoval s Hondurasom 1:1, Peru zdolalo Kostariku 1:0. (TASR)
    
  Paraguaj - Honduras 1:1 (1:0), Góly: 17. Cardozo (11 m) - 76. Figueroa
  USA - Jamajka 0:1 (0:0), Gól: 60. Nicholson
  Peru - Kostarika 1:0 (0:0), Gól: 53. Cueva
  Mexiko - Venezuela 3:1 (1:1), Góly: 32. Alvarado, 54. Pizarro, 76. Guardado - 18. Murillo
 • 06.06.2019
  Príprava: Brazília rozhodla o triumfe nad Katarom v prvom polčase
  Futbalisti Brazílie zvíťazili v noci na štvrtok v prípravnom zápase nad Katarom 2:0. O svojom triumfe rozhodli v prvom polčase, keď sa strelecky presadili Richarlison (16. minúta) a Gabriel Jesus (24. minúta). Pre zverencov trénera Titeho bol duel súčasťou prípravy na Copa America. (TASR)
Najčítanejšie
Najnovšie
Top autori celý rebríček >>
FB Fans
Prihlásenie
×
Obnova hesla
×
Zabudli ste heslo? Stačí ak zadáte Vašu emailovú adresu a na Váš email Vám bude do pár minút poslané vygenerované nové heslo s aktivačným linkom.
//